tamberga logo
Trešdiena, 26 Augusts 2015 08:56

Jaunie grozījumi „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”.

Autors: 
Vērtēt šo objektu
(0 balsis)

2015.gada 9. jūlijā stājās spēkā gan grozījumi „Patērētāju tiesību aizsardzības likumā”, gan jaunais „Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums”. Neskatoties uz to, saskaņā ar minēto likumu pārejas noteikumiem atsevišķi likumu panti stāsies spēkā tikai ar 2016.gada 1.janvāri un 2016.gada 1.martu.

Jāpievērš uzmanība tam, ka līdz 2016. gada 1. janvārim līdz šim spēkā esošā strīdu risināšanas kārtība nemainās, kas noteikta ar 2006. gada 1. augusta MK noteikumiem Nr.631.

Viens no būtiskākajiem grozījumiem attiecībā uz ārpustiesas strīdu risināšanu ir Patērētāju tiesību aizsardzības likuma papildinājums ar 19¹. pantu, kurš ir saistošs jau šobrīd gan pārdevējam, gan pakalpojumu sniedzējam un nosaka, ka:

 „Pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs informē patērētāju par vienu vai vairākiem Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā internetā publicētajā ārpustiesas strīdu risinātāju sarakstā iekļautiem strīdu risinātājiem, kuri risina strīdus attiecīgajā jomā. Informācijā norāda arī ārpustiesas strīdu risinātāja mājaslapas adresi.”

Iepriekš minēto informāciju pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs sniedz skaidrā, saprotamā un viegli pieejamā veidā savā mājaslapā internetā (ja tāda ir) vai ietver līguma noteikumos (ja tādi ir).

Patērētāju tiesību aizsardzības centa mājaslapā pagaidām nav publicēts ārpustiesas strīdu risinātāju saraksts, par kuru pakalpojumu sniedzējam vai pārdevējam ir jāinformē patērētājs. Tomēr, jaunie grozījumi ir saistoši un tādēļ pārdevējiem un pakalpojumu sniedzējiem līgumā vai mājaslapā internetā ir jāsniedz likumā noteiktā informācija iespēju robežās.  

Ja strīda izskatīšanas laikā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs atsaka izpildīt patērētāja prasījumu, pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs sniedz patērētājam Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 19¹. panta pirmajā daļā norādīto informāciju rakstveidā vai izmantojot citu pastāvīgu informācijas nesēju.

Jāpievērš uzmanība, tam, ka šī informācija ir jāiekļauj līgumos vai mājas lapā tikai tajos gadījumos, ja patērētājs ir fiziska persona un pakalpojuma vai preces cena nepārsniedz 14’000,- EUR (četrpadsmit tūkstoši eiro).

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā paredz, ka likums tiek papildināts arī ar VI¹, VI², VI³ nodaļām, kuras nosaka Patērētāja un pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja strīdu risināšanas kārtību, Patērētāju strīdu risināšanas komisijas kompetenci, sastāvu, komisijas priekšsēdētājam un komisijas locekļiem izvirzāmās prasības, Komisijas sekretariāta funkcijas, kā arī kārtību kādā tiek izskatīti strīdi Patērētāju strīdu izskatīšanas komisijā. Minētie papildinājumi stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.

Jaunais Patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāju likums paredz jaunu ārpustiesas strīdu risināšanas mehānismu. Likumā noteiktas vienotas prasības ārpustiesas strīdu risinātājiem, lai nodrošinātu patērētājiem iespēju īstenot un aizsargāt savas likumīgās tiesības, izmantojot neatkarīgu, objektīvu, pārredzamu, efektīvu, ātru un taisnīgu ārpustiesas strīdu risināšanu.

Lasīts 5277 reizes

 

Copyright © 2013 Advokātu birojs Tamberga & Partneri. Visas tiesības aizsargātas. iba2